admin/ November 17, 2017/ homepage

โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำช่วยปลูกป่า

จากข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการปลูกป่ามากมายหลายโครงการ  พบปัญหาขาดคนดูแลหลังการปลูก ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดที่ตํ่าจากสาเหตุหลายประการ อาทิ กล้าพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นต้นกล้าพันธุ์ไม้พื้นถิ่น แต่เป็นต้นไม้ต่างถิ่นที่มีความต้องการสภาพภูมิอากาศ และทางธรณีวิทยาที่แตกต่างจากสภาพในพื้นที่โครงการ ส่งผลให้อัตราการรอดและเจริญเติบโตตํ่ามาก

ยิ่งเมื่อกล้าไม้เหล่านั้นประสพกับสภาพอากาศผันแปรตามฤดูกาล หนาวบ้าง แห้งแล้งบ้าง โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นกล้ายังเล็กและอ่อนแออยู่ ในที่สุดต้นกล้าเหล่านี้ก็ชะงักการเจริญเติบโต ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีปัญหาเรื่องวัชพืชหรือมีต้นหญ้าในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่มีความทนทานมากกว่า รุกลํ้าเข้าปกคลุมพื้นที่ปลูกต้นกล้า แย่งนํ้าแย่งอาหาร สุดท้ายต้นกล้าเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะตายลง

ผลิตภัณฑ์ BIO100 H2O ผลิตภัณฑ์มีคุณสมัติช่วยรักษาความชื้นในดินให้กับต้นกล้าพืชที่ได้ปลูก โดยจะสามารถลดการสูญเสียจากปัญหาความแห้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

Share this Post