admin/ November 17, 2017/ homepage

โพลีเมอร์สารอุ้มน้ำช่วยประหยัดน้ำในการปลูกพืชไร่ (ใช้น้ำน้อย)

การทำเกษตรแปลงใหญ่แบบประหยัดน้ำ

อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเป็นต้นทุนมูลค่าสูงมาก สามารถประหยัดได้ด้วยการใช้ Bio100 h2o เพื่อช่วยให้ระยะห่างในการให้น้ำห่างออกไป

– ใช้กับพืชไร่ เช่นข้าวโพด มันฝรั่ง โดยใช้หยอดลงไปในหลุมที่หว่านเมล็ด

– ใช้ชุบเคลือบเมล็ดพืช ก่อนนำไปหว่าน หรือโปรยเพื่อปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่แห้งแล้ง

– ใช้ปลูกไม้ประดับ งานจัดสวน

– ใช้กับสนามกอล์ฟ ช่วยประหยัดน้ำและปุ๋ย 30-50% มากมาย เพราะไม่ต้องลดน้ำบ่อย และนำ้ก็ไม่ชะปุ๋ยทิ้ง

– ใช้ปลูกไม้ผล

Share this Post