admin/ พฤศจิกายน 17, 2017/ homepage

wdp1

อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานเป็นต้นทุนมูลค่าสูงมาก สามารถประหยัดได้ด้วยการใช้ Bio100 h2o เพื่อช่วยให้ระยะห่างในการให้น้ำห่างออกไป

Share this Post