ใช้น้ำน้อยเพื่อปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ในอาคาร หรือพืชสวนครัว
  • สร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดิน..สำหรับต้นไม้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำของดิน
  • ลดความถี่หรือปริมาณการให้น้ำ 30-50%
  • ลดปัญหาการสูญเสียน้ำและสารอาหารในดินจากการชะของน้ำ (leaching)
  • ทำให้พืชเติบโตต่อเนื่อง ไม่ชะงักจากขาดน้ำเป็นช่วงๆ